Op alle rechtsverhoudingen tussen Synanta B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de door Synanta B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Neder­land. Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Synanta B.V: Onder Synanta B.V. wordt verstaan, Cross Approach B.V. en andere nader door Synanta B.V. te verwerven en/of op te richten vennootschappen.

Koper: De wederpartij van SYNANTA B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan SYNANTA B.V. zaken, waaronder met name de software producten van SYNANTA B.V., verkoopt en levert, alsmede waaraan SYNANTA B.V. in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen SYNANTA B.V. en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen SYNANTA B.V. en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SYNANTA B.V. en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SYNANTA B.V., voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.3 In het geval dat deze voorwaarden en de overeenkomst tussen SYNANTA B.V. en koper onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SYNANTA B.V. en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere door SYNANTA B.V. uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kent een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.2 De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders geoffreerd.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij SYNANTA B.V. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4 De overeenkomst tussen SYNANTA B.V. en koper komt tot stand op het moment waarop SYNANTA B.V. de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, helpdesk

4.1 SYNANTA B.V. zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.

4.2 De door SYNANTA B.V. opgegeven termijnen gelden niet als fatale termijnen. In geval van niet tijdige levering dient SYNANTA B.V. in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.3 In geval van vragen is gedurende kantooruren bij SYNANTA B.V. een helpdesk beschikbaar. Bij het geleverde product kan een specifiek helpdesknummer zijn vermeld; in andere gevallen geldt het algemene telefoonnummer van SYNANTA B.V.. Indien naar mening van de helpdesk sprake is van onredelijk gebruik (bijvoorbeeld indien koper niet aan de overeengekomen cursus heeft deelgenomen), kan SYNANTA B.V. van koper eisen dat eerst de aangeboden cursus dient te zijn afgerond, voordat verdere ondersteuning, via de helpdesk of anderszins, door SYNANTA B.V. aan koper wordt gegeven.

Artikel 5: Levering

5.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SYNANTA B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.2 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SYNANTA B.V. gerechtigd de zaken te bewaren voor rekening en risico van koper.

5.3 Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

5.4 Koper is verplicht zelf tijdig en structureel zijn/haar eigen (ingevoerde) data op te slaan, te controleren en reservekopieën daarvan te maken.

5.5 SYNANTA B.V. garandeert dat de door haar geleverde software in belangrijke mate in overeenstemming is met de geldende gebruikersdocumentatie.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1 De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2 Licenties worden door SYNANTA B.V. jaarlijks vooraf gefactureerd. De tarieven van licenties zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig. Deze tarieven worden per 1 januari van ieder jaar geïndexeerd conform de verhouding tussen het eerst gepubliceerde CBS-prijsindexcijfer van de maand december van het laatst gepubliceerde jaar voor lonen van toepassing op SBI 62 (Computerservices en informatietechnologie) ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor zover SBI 62 in enig jaar niet is gepubliceerd, geldt het totaal SBI. Deze indexering geldt voor nieuwe contracten en contracten die per 1 januari worden verlengd. Voor de overige lopende contracten geldt bedoelde indexering telkens na ommekomst van een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van ingang van deze overeenkomst.

6.3 SYNANTA B.V. is gerechtigd tot verhoging van de prijs, anders dan de in artikel 6.2 genoemde indexatie, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst, stijging van lonen of andere kosten. Koper wordt geacht met de prijsstijging in te stemmen, tenzij koper SYNANTA B.V. binnen 30 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SYNANTA B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van SYNANTA B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Facturen worden altijd verstuurd aan op het bestelformulier of de offerte vermelde contactpersoon. Wijziging van contactpersoon of instructies inzake facturatie dienen daarom altijd schriftelijk aan SYNANTA B.V. te worden doorgegeven. Het is mogelijk dat SYNANTA B.V. een inkoopnummer of ander kenmerk van de koper op de facturen vermeldt. In dat geval dient de koper het inkoopnummer op de voor akkoord ondertekende offerte of uiterlijk een maand voor de verlengingsdatum van de overeenkomst aan SYNANTA B.V. kenbaar te maken. Na deze periode of bij andere facturatie eisen, is koper verplicht om de daartoe door SYNANTA B.V. te maken administratiekosten aan SYNANTA B.V. te betalen.

7.5 SYNANTA B.V. is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met SYNANTA B.V. gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door SYNANTA B.V. geleverde zaken blijven eigendom van SYNANTA B.V. totdat koper alle verplichtingen uit alle met SYNANTA B.V. gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, waaronder begrepen rente en kosten van incasso, zoals bedoeld in deze voorwaarden.

8.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht SYNANTA B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1 Alle in redelijkheid door SYNANTA B.V. in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2 Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1 Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan SYNANTA B.V.. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat SYNANTA B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, is SYNANTA B.V. bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeel­te van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3 Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat SYNANTA B.V. de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan SYNANTA B.V. kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens SYNANTA B.V. voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft SYNANTA B.V. het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van SYNANTA B.V., waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien SYNANTA B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van SYNANTA B.V. voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door SYNANTA B.V. aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door SYNANTA B.V. aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van SYNANTA B.V. in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van € 5.000,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SYNANTA B.V.. Onder SYNANTA B.V. zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.3 SYNANTA B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SYNANTA B.V..

13.4 SYNANTA B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SYNANTA B.V..

13.5 SYNANTA B.V. is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.

13.6 Koper is verplicht zijn/haar schade, waaronder mede te verstaan gevolgschade, zoveel mogelijk te beper­ken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.7 SYNANTA B.V. is, gelet op de prijs van het geleverde, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van SYNANTA B.V.

13.8 SYNANTA B.V. is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die op eigen initiatief worden verwerkt door eindgebruikers binnen één of meerdere van haar softwareproducten. Persoonsgegevens die wel door SYNANTA B.V. worden verwerkt vallen onder het privacy beleid opgesteld door SYNANTA B.V.

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1 De koper vrijwaart SYNANTA B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Koper vrijwaart SYNANTA B.V. voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door SYNANTA B.V. uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover SYNANTA B.V. daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SYNANTA B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SYNANTA B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SYNANTA B.V. worden daaronder begrepen.

15.3 In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 16: Eigendom en auteursrecht

16.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door SYNANTA B.V. verkochte en geleverde zaken berusten uitsluitend bij SYNANTA B.V. respectievelijk diens licentiegevers. Koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend, zolang koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen voldoet en voor het overige zal koper de geleverde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

16.2 Koper is ermee bekend dat de geleverde zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SYNANTA B.V. respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Koper verbindt zich de vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem/haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van koper, die niet noodzakelijkerwijs de geleverde zaken behoeven te gebruiken.

16.3 Het is koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de geleverde zaken.

16.4 Het is SYNANTA B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de geleverde zaken. Indien SYNANTA B.V. door middel van technische bescherming de geleverde zaken heeft beveiligd, is het koper niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

16.5 SYNANTA B.V. zal koper vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de geleverde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat koper SYNANTA B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en vervolgens de afhandeling daarvan, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SYNANTA B.V.. Koper zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan SYNANTA B.V. verlenen om zich, zo nodig in naam van koper, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door SYNANTA B.V. vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die koper in de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

16.6 Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de geleverde zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van SYNANTA B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SYNANTA B.V. de geleverde zaken tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat koper het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van SYNANTA B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van SYNANTA B.V. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde zaken in een niet door SYNANTA B.V. gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door SYNANTA B.V. geleverde of verstrekte zaken of op een andere wijze dan waarvoor de geleverde zaken zijn ontwikkeld of bestemd.

16.7 De broncode is onvervreemdbaar eigendom van SYNANTA B.V.. Het is uitdrukkelijk verboden om de applicatie te decompileren of na te (laten) bouwen.

16.8 Het is koper niet toegestaan zijn of haar licentie of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar licentie en wachtwoord alsmede voor de eigen gegevens.

Artikel 17: Cursussen, implementatie- en/of adviesprojecten, duur overeenkomsten en varia

17.1 Indien de door SYNANTA B.V. te verzorgen cursus door koper en/of zijn/haar medewerker(s) binnen 14 dagen vóór de cursusdatum wordt geannuleerd of de cursist komt niet opdagen, dan zullen de kosten voor de cursus volledig aan koper in rekening worden gebracht. Indien de cursist verhinderd is, kan een andere medewerker van koper in zijn/haar plaats de cursus bijwonen, waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien een cursist verhinderd is voor de in onderling overleg afgesproken cursusdag, kan de cursus tot 14 dagen voor de cursusdatum kosteloos worden verplaatst. SYNANTA B.V. is gerechtigd om de cursus vooraf aan koper te factureren.

17.2 De tussen koper en SYNANTA B.V. overeengekomen implementatie- en/of adviesprojecten worden omschreven in de project­overeenkomst. Deze projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachtverlening dient koper 50% van de prijs aan SYNANTA B.V. te betalen. De overige 50% dient koper aan het einde van het project aan SYNANTA B.V. te voldoen. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de cliënt in rekening gebracht. In dit geval zal SYNANTA B.V. het verschuldigde per maand achteraf factureren.

17.3 Indien koper ter zake van het overeengekomen implementatie en/of adviesproject meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt, terwijl de voortgang in het project van bedoelde actie afhankelijk is, zal SYNANTA B.V. het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn aan koper factureren. Op het moment dat SYNANTA B.V. constateert dat koper geen actie (meer) onderneemt, informeert SYNANTA B.V. koper schriftelijk over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. SYNANTA B.V. stelt koper daarbij een redelijke termijn om alsnog de benodigde actie te ondernemen. Indien koper alsdan nog niet heeft gereageerd, zal de factuur aan koper worden verzonden, welke koper binnen de overeengekomen betalingstermijn aan SYNANTA B.V. dient te betalen.

17.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande vanaf datum ondertekening. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de (verlengde) contractstermijn schriftelijk aan de andere contractspartij heeft opgezegd. SYNANTA B.V. zal een opzegging steeds schriftelijk bevestigen.

17.5 Koper staat er jegens SYNANTA B.V. voor in dat de medewerker van koper die de overeenkomst met SYNANTA B.V. afsluit, bevoegd is jegens koper deze overeenkomst met SYNANTA B.V. aan te gaan.

17.6 SYNANTA B.V., waaronder in dit artikel mede te verstaan haar medewerkers en door SYNANTA B.V. ingeschakelde derden, zal alle informatie betreffende koper, de bedrijfsvoering en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover SYNANTA B.V. ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of dat SYNANTA B.V. toestemming heeft verkregen, dan wel vaststaat dat de informatie als algemeen/openbare informatie bekend staat. Het gegevensverkeer tussen koper en SYNANTA B.V.-internetproducten verloopt via beveiligde verbindingen. Gegevens van kopers worden onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking gesteld. Informatie die kopers van SYNANTA B.V. in producten van SYNANTA B.V. vastleggen, mogen door SYNANTA B.V. geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van productverbetering door SYNANTA B.V..

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De rechtbank Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18.2 Alle rechtsverhoudingen tussen SYNANTA B.V. en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19: Vindplaats

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost Nederland. De voorwaarden zijn ook in te zien, te downloaden en af te drukken via deze website en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.