Een nieuwe visie op de RI&E

In meer dan 40 jaar is de benadering van veiligheids- en gezondheidsrisico’s vrijwel gelijk gebleven en zijn er allerlei instrumenten ontworpen die, hoofdzakelijk via vragenlijsten en externe kennis, de uitvoering van het RI&E proces bepaalden. 
In onze visie is het tijd voor verandering en daarom introduceren we onze RI&E software RIEvision.

RIEvision

Arbomanagementsysteem

Dynamische RI&E

RIEvision

Arbo en RI&E software
1200 Jaarlijks vanaf
 • Dynamische RI&E's
 • Arbomanagementsysteem
 • Module: Meldingen en afwijkingen
 • Module: Arbeidsmiddelenregistratie
 • Module: (gevaarlijke) stoffenregistratie
 • Mobiele meldingen app (android)
Populair

FAQ en achtergrondinformatie

FAQ Missie, visie en concept

De bedoeling van een RI&E is het borgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Uit jarenlange ervaringen met vragenlijsten weten we dat maar 20-25% van de vragen aanleiding is voor verdieping. Ook maken vragenlijsten vaak geen onderscheid tussen vragen die gaan over directe procesrisico’s en vragen die gaan over de voorwaarden en preventie.

Door bij de risico-inventarisatie rekening te houden bij welke arbothema’s er lichamelijk- of psychisch letsel en/of milieuschade kan ontstaan, ontstaan er twee werkwijzen:

 • Borgen dat aan alle voorwaarden is voldaan vóórdat gestart wordt met de werkzaamheden.
 • Inhoudelijke analyse per Arbothema op mogelijk letsel en milieurisico.

In feite alles wat nodig is om:

 • Veilig- en gezond te kunnen werken, zoals onder andere: Instructie, toezicht, veilige omgang met arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen, communicatie etc..
 • kennis en naleven van reglementen, instructies en afspraken en mogelijkheden om dat te waarborgen
 • de kans op uitval van een medewerker zo veel mogelijk te voorkomen, en in het geval van een uitval de tijdsduur zo klein mogelijk te houden.

In RI&E met vragenlijsten is er veelal alleen maar belangstelling of er afspraken gemaakt zijn, maar niet hoe effectief die zijn en/of deze deel uitmaken van de dagelijkse managementtaken.
In het RIEvision concept worden de voorwaarden per Arbothema inzichtelijk gemaakt en tevens wordt een functionaris daarvoor verantwoordelijk gemaakt. De uitvoering wordt periodiek middels een e-mail notificatie onder de aandacht gebracht.

Mochten er door een risicoanalyse nieuwe risico beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, dan worden deze automatisch aan het Arbothema toegevoegd. Deze informatie is dan direct zichtbaar voor de verantwoordelijke functionaris maar ook voor iedereen die een nieuwe risicoanalyse uitvoert.

Voor het inregelen van de voorwaarden maken we gebruik van een kennisbank. Vanuit deze kennisbank wordt op basis van keuzes en taaktoewijzingen een volwaardig basis Arbo managementsysteem gegenereerd, direct bruikbaar voor een organisatie.

In het basis Arbomanagementsysteem worden alle taken en verantwoordelijkheden genoemd die noodzakelijk zijn bij het tot stand brengen en in stand houden van een bepaald Arbothema. Aangezien de Arbowet voor iedereen gelijk is, is het basis Arbomanagementsysteem voor iedereen van toepassing en zitten de verschillen met name in de verdeling van de Arbo taken over de aanwezige functionarissen.

Nadat van een proces ook de onderliggende processtappen zijn vastgelegd, kan een risicoanalyse worden gestart door te kiezen voor relevante processtappen en Arbothema’s. Op deze manier ontstaat een matrix van waaruit heel snel duidelijk is welke arbothema’s regelmatig aan de orde zijn en welke niet (impact overzicht).

Het voordeel van een impactoverzicht is dat het heel eenvoudig is om bij het opstellen van het overzicht de direct betrokken medewerkers en ook andere Arbo deskundigen te betrekken. Het gaat in eerste instantie of er sprake is van een impact en de onderliggende oorzaak.

Elke analyse heeft een eigen voortgangsverslag waarin onbeperkt aantekeningen gemaakt kunnen worden, automatisch voorzien van een datum en een tijd. We raden u in ieder geval aan om vast te leggen welke personen bij bepaalde besprekingen aanwezig zijn geweest en of er tijdens het proces nog bijzonderheden naar voren zijn gekomen. 

De preventiemedewerker speelt in het RIEvision concept een centrale en coördinerende rol.


Voorwaarden:

 • toekennen en onderhouden van de Arbo verantwoordelijkheden
 • bewaken van de takenplanning en voortgangsbewaking
 • interne procescontrole
 • vastleggen, onderhouden en aanvullen van Arbo afspraken/documenten in het Arbomanagementsysteem

Procesanalyse:

 • planning van de uit te voeren analyse
 • starten van de analyses
 • betrekken van betrokken medewerkers bij de risico impact
 • vastleggen van onderliggende oorzaak
 • uitvoeren initiële risico berekening (indien er sprake kan zijn van psychisch of fysiek letsel)
 • vastleggen van de risicobeperkende maatregelen
 • bepalen van het toepassingsniveau van deze risicobeperkende maatregelen
 • uitvoeren risicoberekening naar aanleiding van voorgestelde risicobeperkende maatregelen

Ondersteuning van de Arbo kerndeskundigen tijdens de RI&E:

 • inzage in het RI&E plan inclusief de uitgevoerde analyses en de daaruit voortkomende risicobeperkende maatregelen
 • bespreken van deze risicobeperkende maatregelen met de Arbokerndeskundigen en afspraken maken wanneer een maatregel gerealiseerd dient te zijn.
 • Vastleggen van deze informatie in het Arbomanagementsysteem en bepalen welke functionaris voor de realisatie verantwoordelijk is
 • informeren van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de RI&E planning en voortgang
 • overleg met de bedrijfsarts over beroepsziekten en werkgerelateerde uitval van personen
 • beschikbaar maken van alle informatie binnen het Arbomanagementsysteem voor alle direct betrokkenen binnen en buiten de organisatie

FAQ voor Arbokerndeskundigen (toetsing)

Voor de toetsing maakt u gebruik van de eisen uit het certificeringschema. Voor de Arbo eisen is in het schema een aparte tabel opgenomen van 15 vragen die deze voorwaarden moeten borgen. Wij hebben deze eisen vertaald naar taken in het Arbomanagementsysteem, deze kunt u online raadplegen.

In het geval van knelpunten met letsel wordt bij de analyse ook de risicoberekening ingeschakeld.
De risicoberekening wordt herhaald totdat het resultaat van de risicobeperkende maatregelen een acceptabele risicoscore oplevert.

Daarvoor zijn twee redenen:

 • Het blanco schema kan prima worden gebruikt als “praatplaatje” naar de betrokken medewerkers. Deze kunnen per processtap aangeven welk arbothema’s zij als hinderlijk of schadelijk ervaren. Door deze impact later te bespreken met de preventiemedewerker/Arbo deskundigen ontstaat automatisch een beeld welke risico’s van belang zijn om verder te analyseren.
 • Bij de impactanalyse wordt duidelijk een keuze gemaakt (wel of niet sprake van een impact). Als er géén keuze is gemaakt, dan kan voordat thema de analyse niet worden gestart.

FAQ voor externe Arbo(kern)deskundigen (ondersteuning)

De organisatie waarvoor u werkt kan u toestemming geven om in het online Arbomanagementsysteem te werken, u kunt er samen in werken met de preventiemedewerker en of andere Arbo deskundigen binnen de organisatie. Het gebruik maken van elkaars kennis en documenten en deze onderling gebruiken voor toepassingen die voor de organisatie noodzakelijk zijn. In het geval van nieuwe taken en verantwoordelijkheden met daaraan gekoppeld de takenplanning worden deze automatisch toegevoegd aan de taken en de takenplanning die al actief is.

Ja dat is mogelijk, maar de naam van de organisatie waarvoor u deze licentie neemt is leidend voor de licentiegegevens. Ook is het u niet toegestaan om auteursrecht gegevens te claimen als adviseur, waardoor een organisatie niet meer over de gegevens kan beschikken indien de relatie met u als externe deskundigen wordt beëindigd.

Wij behouden ons altijd het recht voor om de licentie (inclusief de inhoud) over te dragen aan de organisatie waarvoor het Arbomanagementsysteem oorspronkelijk was bedoeld.

Dat is afhankelijk van de rol:

 • Beheerder: deze kan onbeperkt andere beheerders aanmaken.
  Beheerders bepalen:
  – de structuur en stamgegevens van het systeem
  – welke personen schrijfrechten hebben
  – welke (groepen) van personen leesrechten hebben
 • Schrijver: Deze kunnen documenten maken, wijzigen of verwijderen binnen de handboeken waar zij toegang toe hebben.
 • Lezers kunnen:
  – alleen informatie raadplegen uit handboeken waar zij toegang toe hebben.
  – opmerkingen plaatsen bij elk document waar zij toegang toe hebben.
  – middels een eigen account toegang krijgen, waardoor ze 24/7 bij de informatie kunnen.
  – toegang krijgen via een snelkoppeling

Voor toegang bij de eerste toepassing wordt u gevraagd om een e-mailadres te gebruiken als inlog account. Bij elke volgende toepassing kunt u kiezen om een nieuw e-mailadres in te geven, dan wel de nieuwe accounts onder het bestaande inlog account toe te voegen.
In dat laatste geval functioneert uw inlogaccount als een portal.

Hiervoor zijn verschillende oplossingen, maar de beste oplossing is voor uw collega een eigen beheerdersaccount aan te maken en schrijf en leesrechten voor uw collega toe te voegen.
Werken er meerdere collega’s bij eenzelfde klant dan kan een algemeen inlogaccount handiger zijn (uwklantnaam@uwbedrijfsnaam.nl).

FAQ voor gebruik tijdens stage en/of afstudeeropdrachten

Indien de student voor een stage of afstudeeropdracht gebruik wil maken van het RIEvision concept is dat mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Zowel de onderwijsinstelling als het betrokken bedrijf geven aan dat het gebruik van RIEvision is bedoeld voor het opzetten van een Arbomanagement systeem en procesanalyses bedoeld als informatiebron voor een wettelijke toetsing.
 • Als aan deze voorwaarde is voldaan kan de student en de organisatie het product gratis gebruiken (normaal is 3-4 maanden).
 • Na deze periode heeft de organisatie de keuze om over te gaan op een betaalde licentie dan wel kosteloos daarvan af te zien.
 • Student/organisatie kunnen kosteloos gebruik maken van de technische helpdesk.

Synanta Nieuwsbrief

© 2022 Synanta. All rights reserved.